Active Fresh 100 ml.

Kód: ACTIVE FRESH 100ML
207 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
29.5.2024
Možnosti doručení

osvěžovač obuvi, deo sprej do bot, omezuje zápach v obuvi, bruslích, vhodný na lyžáky, boty do fitka, do jezdeckých bot apod.

 

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis:

osvěžovač obuvi, deo sprej do bot

svěží jemná citrónová unisex vůně vhodná pro muže i ženy

jednoduché použití, pootočí se uzávěr, obrátí sprej dnem vzhůru, vloží do boty a zatlačí  

omezuje zápach v obuvi, bruslích, vhodný na lyžáky, boty do fitka, do jezdeckých bot apod.

dermatologicky testovaný, pH neutrální

účinkem podobný je osvěžovač do obuvi  SHOE FRESH, který je v mechanickém rozprašovači a lze s ním přesněji mířit (výhoda například u rukavic nebo při použití v místnosti)

 

POUŽITÍ:

otočte sprej dnem vzhůru, vložte do boty a zatlačte. Aplikujte jen pár sekund, materiál nesmí prosáknout. Po použití vyjměte z obuvi, pootočte uzávěr zpět, čímž uzamknete aplikátor. Nechte ca 5 minut působit, pak je účinek dokonalý!

 

 

 

POVINNÉ INFORMACE (IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI):

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte aerosoly.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Dodatečné označení:
EUH208 Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Údržba, impregnace a péče o obuv
Záruka: 24 měsíců

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: