Reklamační pořádek

Tento reklamační řád podle Občanského zákoníku § 599 upravuje podmínky a postup při přijímání a vyřizování reklamací na zboží zakoupené v zásilkovém a internetovém obchodě www.detskaobuvzirafa.cz.
Reklamační řád se vztahuje na následující subjekty:
–    prodávající = David Kelar, www.detskaobuvzirafa.cz
–   kupující = zákazník.

Záruční podmínky
Na zboží zakoupené od 1. dubna 2004 platí zákonná záruční doba 24 měsíců. Zvláštní předpisy umožňují stanovit i delší záruční dobu; tato informace je uvedena u výrobku v katalogu nebo na www.detskaobuv.sk Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
Záruční doba začíná běžet uzavřením spotřebitelské smlouvy tzn. okamžikem, kdy kupující zboží převezme od prodávajícího. Záruční doba je období, po které by si měl výrobek zachovat své užitkové, estetické a kvalitativní parametry.
Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady, nebo jiný rozpor s kupní smlouvou. Chybou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno, případně znemožněno jeho další používání.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tzn. dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může zboží vydržet, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání.
Záruka se nevztahuje na opotřebovanost výrobku v souvislosti s jeho běžným používáním, na úmyslné či neúmyslné poškození nebo zanedbání pravidel údržby, na vady kvůli kterým byla snížena cena výrobku.
Datem uplatnění reklamace se pozastavuje běh záruční doby na výrobek. Začne běžet až dnem převzetí výrobku po vyřízení reklamace (dnem, kdy je kupující povinen si výrobek u prodejce po vyřízení reklamace vyzvednout).
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě, tzn. o dobu, kdy je zákazník povinen si zboží po reklamaci převzít. Zákazník je povinen si zboží převzít i po neuznané reklamaci. Po třetím nepřevzetí zboží a písemném upozornění podléhá nepřevzaté zboží po 6 týdnech skartace.
1. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen pokud vady vytkl nejpozději do 24 měsíců od převzetí věci.

2. Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu, jen pokud náklady prodávajícímu sdělí ve lhůtě uvedené v odstavci.

Důkazní břemeno:
A) Pokud jde o vadu, která se vyskytla na výrobku během prvních 12 měsíců záruční doby, je prodávající povinen dokázat kupujícímu, že vada, kterou reklamuje, nebyla na výrobku v době jeho prodeje (nevznikla na výrobku při jeho výrobě, resp. před termínem jeho prodeje kupujícímu);
B) Pokud jde o vadu, která se vyskytla na výrobku v době po prvních 12 měsících záruční doby (tj. od 1. dne 13. měsíce běhu záruční doby) je kupující povinen dokázat prodávajícímu, že vada, kterou reklamuje, byla na výrobku již v době jeho prodeje (vznikla na výrobku při jeho výrobě, resp. před termínem jeho prodeje kupujícímu); rozhodnutí o uznání nebo zamítnutí reklamace bude záviset na důkazech, kterými zákazník prokáže, že vada nevznikla jeho zaviněním ani běžným opotřebováním výrobku.

Reklamační řízení
Zákazník si uplatňuje reklamační řízení v sídle prodávajícího.
Zboží jako balík doručte na vlastní náklady na adresu prodávajícího: David Kelar, Dětská obuv Žirafa, Moyzesova 1, 010 01 Žilina. Pro zákazníky z České republiky na adresu: David Kelar, Alberta Kučery 1199/8, 700 30 Ostrava. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
Prodávající má povinnost posoudit oprávněnost a řešit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě, tzn. do 30 dnů od data jejího uplatnění.
Je-li důvod reklamace a způsob jejího řešení složitý a vyžaduje více než 30 dní, prodávající o tom informuje zákazníka, se kterým následně toto odsouhlasí. O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky, případně jiným způsobem a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol. V případě uznané reklamace zajistí prodávající vrácení peněz kupujícímu, v případě neuznané reklamace kupující obdrží zboží zpět spolu s písemným vyjádřením.
Kupující je povinen předložit k reklamaci zboží kompletní a čisté. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční lhůta znovu ode dne převzetí nového zboží. Dojde-li k výměně části výrobku - součásti, na kterou byla poskytnuta záruka - platí totéž.
Po uplynutí záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží nebo jiný rozpor s kupní smlouvou.
Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu, uznává se pouze výrobní vada. Proto je nezbytné řídit se pokyny, které jsou uvedeny níže.

Postup při vyřizování reklamace:
1.  Zákazník spolu s reklamovaným výrobkem předloží:
a)  potvrzenku o koupi zboží (fakturu); jde-li o opakovanou reklamaci téhož
výrobku, předloží i předchozí reklamační zápis;
b)  osobní doklad k prokázání totožnosti.
2.   Prodávající sepíše reklamační  zápis, ve kterém uvede:
a)  jméno a adresu zákazníka;
b) ¦název výrobku, výrobní číslo, cenu, datum zakoupení výrobku;
c)  popis nedostatku - důvod reklamace;
d)  datum, kdy byla reklamace uplatněna;
e)  termin, dokdy bude vyřešena reklamace (nesmí to být déle než 30 dní od
data jejího uplatnění)
f)  součástí protokolu je i potvrzení o koupi zboží. Převzetí tohoto dokladu a
výrobku na reklamaci prodávající potvrdí ve sepsaném zápisu o reklamaci.
3.  Originál reklamačního listu obdrží zákazník, kopie zůstává prodávajícímu.

Způsoby řešení reklamace:
1.   Pokud jde o vadu odstranitelnou, prodávající dá výrobek na vlastní náklady opravit.
2.  Jde-li o vadu neodstranitelnou, tzn. rozsah poškození je takový, že nelze chybu odstranit
bez viditelného defektu, nebo náklady na opravu přesahují cenu výrobku, může prodávající:
a) výrobek vyměnit za stejný nepoužívaný výrobek nebo
b) vrátit peníze zákazníkovi, tzn. odstoupit od smlouvy – a to v případě, že
- závadu výrobku nelze odstranit a brání jeho dalšímu používání,
- nebo pokud se třikrát po sobě zopakovala stejná odstranitelná chyba u téhož výrobku
(ztráta důvěry),
- nebo pokud nebyla vyřízena reklamace v zákonné lhůtě maximálně 30 dnů.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 • Při každém kontaktu s námi uveďte, prosím, vždy Vaše zákaznické číslo, nebo číslo faktury.
 • Faktura je Vaším dokladem o koupi zboží. Bez faktury nelze zboží vyměnit nebo vrátit. Zboží můžete vrátit do 15 dnů od převzetí zásílky bez udání důvodů! Zboží musí být v původním obalu (krabici).
 • Při výměně vícedílné soupravy, tzn. více kusů zboží v jednom balení za jednu cenu (např. kostým) je bezpodmínečně nutné zaslat vždy celou sadu.
 • Záruční lhůta: Ve smyslu platného reklamačního řádu se na každé zboží vztahuje 2letá záruční lhůta. Běžet začíná dnem převzetí zboží. Záruční doba se vztahuje pouze na zboží s prokazatelnými vadami.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pokyny k Reklamačnímu řádu

 

 

Ošetřování a údržba obuvi

 

Následujícími obecně platnými zásadami o údržbě a ošetřování obuvi si Vám dovolujeme připomenout zásadní informace.

 

 • Při výběru obuvi rozlišujte obuv podle účelu, pro který je určena. V případě, že se obuv používá k jinému účelu než je určena, může dojít k poškození. Toto poškození pak nelze kvalifikovat jako reklamaci.
 • Obuv si před zakoupením důkladně v domácím prostředí vyzkoušejte a zkontrolujte její kvalitu. Dbejte hlavně na Vami zvolený typ, tvar, velikostní číslo a šířku obuvi, která by měla odpovídat Vašim potřebám. V případě, že si typ, tvar, číslo nebo šířku zvolíte nevhodně, nemůže to být předmětem reklamace.
 • Při obouvání uzavřených střihů používejte obuvák, aby se nezdeformovala patní část obuvi. Při obouvání šněrovací obuvi musí být zašněrována až k poslední dírce, aby nedocházelo k posouvání nohy na stélce obuvi a jejímu následnému předření v přední části a v oblasti paty. Obuv nikdy nevyzouvejte přistoupením paty, protože dochází k nadměrné námaze materiálu a často až k odtržení podešve.
 • Obuv pravidelně ošetřujte, pravidelně střídejte. Snažte se vyvarovat úplnému promáčení obuvi. Promáčenou obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojů. Po vysušení ji ošetřete dle návodu pro použitý materiál - svršků. Záruka se nevztahuje na barvení uvnitř obuvi vlivem působení potu nebo silného promočení, také na mechanické poškození obuvi.
 • Po vyzutí obuv napněte na napínáky (nejlépe dřevěné)odpovídajícího tvaru a velikosti. Tím udržíte tvar obuvi a vyrovnáte záhyby (vrásky) vzniklé při chůzi. Prodloužíte životnost obuvi, přičemž dřevo napínáků absorbuje vlhkost.
 • Obuv pravidelně střídejte (jen tak se může svrškový materiál zbavit vlhkosti absorbovaného z Vašich nohou)
 • Snažte se vyvarovat úplnému promáčení obuvi, pokud se tak stane, vysušte ji při pokojové teplotě vyloženou novinovým papírem. Po vysušení ji ošetříte podle návodu pro použitý svrchní materiál.
 • Obuv pravidelně kontrolujte a zajistěte včasné opravy podpatků a patníků, prošlapaných, běžně opotřebovaných podešví, vkládacích či vlepovaných stélek, porušených šitých a lepených spojů a jiných vzniklých chyb způsobených běžným opotřebením. Jedná se o základní údržbu, o kterou se stará zákazník.
  Životnost obuvi je také ovlivněna pravidelnou údržbou, která závisí na jednotlivých materiálech použitých při výrobě. Níže uvedený přehled piktogramů Vám usnadní orientaci v materiálovém složení obuvi.

 

 

Alternativní řešení sporů

V případě, že kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě, nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání kupujícím, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č.391/2015 S.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů /dále jen jako ,, Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů"/.
Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je /i/ Slovenská obchodní inspekce, kterou lze za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Průvozská 32, poštovní složka 29,  827 99 Bratislava, ars@soi.sk, nebo adr@soi.sk nebo /ii/ jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky /seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://ww.mhsr.sk /seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů/14987s /, přičemž kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alterantivního řešení se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.